logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü

Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP) 11.10.2023 - 12.12.2023

K 11.10.2023 10:00 - T 12.12.2023 13:15
Online-koolitus
Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.
Andmeanalüütiku arenguprogramm vene keeles.

Arenguprogramm annab kokku 32,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehitusinseneri arenguprogramm

Väljakutseid tulvil inseneritöö eeldab täna rohkem kui kunagi varem analüüsivõimet, täpsustloovustiseseisvustotsustamisjulgustkohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.

Keskmisest vastutusrikkama ametiga käib kaasas pidev täiendõpe efektiivsuse tõstmiseks ning kvalifikatsiooni säilitamiseks. Lisaks erialastele teadmistele oodatakse ehitusinsenerilt head suhtlemisoskust, kiiret ja läbimõeldud tegutsemist erinevate olukordade lahendamisel ning ehitusvaldkonda reguleerivate seaduste ja normide tundmist.

Ehitusinseneri arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste ja inimeste juhtimisele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe.
Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele.

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Alar TiimlaTiit ValmMartina Proosa, Ardon KaermaKristjan TammHenn SarvMartin SillaotsTaavi Liiv ja Olavi-Jüri Luik.

Programmi teemad jagunevad 9-le õppepäevale.

Programmi läbinu teab muuhulgas:

 • Kuidas ületada peamisi väljakutseid inimeste juhtimises ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi
 • Ehituse dokumenteerimisest ja sellele esitatavatest nõuetest
 • Praktikas esinevatest olulisematest probleemidest kasutusloa taotlemisel
 • Ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja päästeameti praktikast
 • Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamisest värskeima kohtupraktika valguses
 • Tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamisest
 • BIM mudeli efektiivsest kasutamisest igapäevases ehituses
 • Valdkonnas enim kasutatavatest Exceli valemitest ja tabeltöötlusest
 • Tööohutusnõuetest ehitusel
 • Ehitusgraafikute koostamisest Microsoft Project programmi abil
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutusest ning kindlustusest ehituses

Programm

11.10.2023 09.00 - 13.45 1. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös (4,8 TP)

 • Tiit Valm

  Tiit Valm, vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Aeg, eelarve ja juhtimine - aeg põleb alati alguses ja raha peamiselt lõpus - kuidas olukorda optimeerida?
 • Inimeste juhtimise peamised väljakutsed ja kuidas neid ületada?
 • Kuidas enda projekt teise inimese peas prioriteetseks teha?
 • Tõhusad läbirääkimised ja pooli rahuldavale kokkuleppele jõudmise kunst
 • Läbirääkimiste eeldused ning selleks soodsa pinnase loomine
 • Läbirääkimiste tehnikad – millist tehnikat millal kasutada?
 • Kokkuleppe sõlmimisest selle eduka täitmiseni - olulised vaheetapid, mida jälgida

31.10.2023 10.00 - 14.45 2. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Ehituse dokumenteerimine ja sellele esitatavad nõuded. Praktikas esinevad olulisemad probleemid kasutusloa taotlemisel (3,8 TP)

 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • Olulisemad muudatused võrreldes varasema määrusega
 • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega
 • Ebavajalike dokumente nõudmine
 • Kontrolli esemest mittekinnipidamine (st mitteasjakohaste nõudmiste esitamine)
 • Kasutusloa menetluse sidumine muude menetlustega (nt muude loa- või teavitamismenetlustega)
 • Eraõiguslikke suhete reguleerimine
 • Kooskõlastuste ja arvamustega arvestamine
 • Jäätmekäitlusega ja haljastusega seotud nõudmised
 • Kasutusloa andmisega viivitamine

08.11.2023 10.00 - 14.15 3. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja päästeameti praktika (3,8 TP)

 • Ehitiste klassifitseerimine
 • Tuleohutusriskide määramine
 • Eelprojekt / põhiprojekt /  tööprojekt / projekti ekspertiis
 • Analüütiline tõendamine
 • Tuleohutusalane järelevalve
 • Tuletõkketööd
 • Täitedokumentatsioon
 • Tuleohutusaudit

15.11.2023 10.00 - 14.45 4. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

 • Kristjan Tamm

  Kristjan Tamm, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
  - ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
  - projekteerimisleping
  - ehitus-projekteerimisleping
  - omanikujärelevalve leping
  - nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
 • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
  - milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
  - näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
 • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
 • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
  - lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
  - kahju hüvitamine
  - hinna alandamine
  - leppetrahv
  - omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
  - lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
 • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine

22.11.2023 10.00 - 12.00 5. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA. Tööohutusnõuded ehitusel (1,5 TP)

 • Tööohutuse vajalikkus ehitusobjektil ja põhilised seadusandlikud aktid, mis seda reguleerivad
 • Riskide hindamine ja maandamine ehitusobjektidel, objekti organiseerimise plaan
 • Isikukaitsevahendite vajadus ja kasutamine
 • Töötamine süvendites ja kõrguses ning sinna pääsemine
 • Ohtlikud tööd ehitusplatsil ja olulised tegevused ohu vähendamiseks

28.11.2023 10.00 - 13.15 6. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA. BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

 • Taavi Liiv

  Taavi Liiv, Ehituse organiseerimise kogemusega digitaalehituse praktik

 • Mudel efektiivne kasutamine praktikas
 • Kuidas mudelis liikuda?
 • Kuidas võtta mõõte?
 • Kuidas teha lihtsamaid kontrolle?
 • Kuidas mudeli kvaliteeti hinnata?
 • Mida küsida projekteerijalt?
 • Mudeli põhine suhtlus. Mudel annab ideaalse ja tasuta võimaluse projekti kommentaare vahetada väga täpselt ja visuaalselt. Õpime kuidas seda kasutada.

01.12.2023 10.00 - 13.15 7. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA Excel – valdkonnas enim kasutatavad valemid ja tabeltöötlus (3,0 TP)

 • Microsoft Excel inseneritöös
 • Enimkasutatavad valemid ja tabeltöötlus
 • Miks teha asju tabelite ja valemitega?
 • Andmed ja tabel, mis on mis?
 • Miks peaks oma andmeid hoidma korralikult ja miks just tabelis?
 • Mis asi see tabel üldse on?
 • Kuidas igalt poolt andmed kokku saada ühte vajalikku kohta?
 • Valemid on lihtsad, kui neid õigesti kasutada - valemid tabelis ja tabeli najal
 • Valemid tabelite sidumiseks
 • Valemid tabelite kasutamiseks
 • Valemid andmetest info kättesaamiseks

06.12.2023 10.00 - 13.15 8. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil (4,2 TP)

 • Martin Sillaots

  Martin Sillaots, Projektipõhiste ainete dotsent Tallinna Ülikoolis ja projektijuhtimise aine lektor Tallinna Tehnikaülikoolis

 • Ülesannete liigendatud loetelu loomine
 • Ülesannete kestuste määramine
 • Miks ei tohi projekti alguskuupäeva sisestada ülesande reale?
 • Kumb on parem, kas ülevaatlik või järjestikuline planeerimine?
 • Kas eelistada rohkeid alamdetaile või lamedat struktuuri?
 • Miks ei tohi läbisegi kasutada erinevaid ajaühikuid?
 • Kuidas vähendada ülesannete kestuse ebatäpsusest tulenevaid riske?
 • Ülesannete järjekorra määramine
 • Kriitilise tee analüüs
 • Miks ei tohi ülesannete alguse- ja lõpukuupäevi käsitsi sisestada?
 • Miks iga ülesanne peab algama ASAP ja kuidas kirjeldada väliseid tähtaegu?
 • Kas koondülesanne on ülesanne?
 • Kas 1 algus-algus seos on parem kui 2 lõpp-algus seost?
 • Kuidas lühendada projekti kestust?
 • Mis asi on projekti kriitiline tee?

12.12.2023 10.00 - 13.15 9. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)

 • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
  -Kindlustuskaitse variandid
  -Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
  -Hüvitisnõude andmine tellijale
 • Vastutuskindlustus
  -Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
  -CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
  -Sisuline ja summaline vastutus
  -Ajaline vastutus
  -Otsenõudeõigus
  -Õigusabikulud

Õppe kogumaht 72 AT, millest iseseisev töö 30 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Ehitusinseneri arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 8 päeva 9-st ja teinud kirjaliku arvestuse. Õppepäevadel 6, 7 ja 8 on vajalik oma arvuti, kus on olemas ka vastavad programmid.

Ürituse koduleht: https://eestikonverentsikeskus.ee/event/koolitus-ehitusinsener-arenguprogramm/

Näita rohkemNäita vähem
Üritus Kuupäev / Kell Toimumiskoht Hind  
Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP) 11.10.2023 - 12.12.2023 K 11.10.2023 10:00 Online-koolitus 1826.40
Üritus Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP) 11.10.2023 - 12.12.2023
Kuupäev / Kell K 11.10.2023 10:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1826.40
Hinnainfo
Arenguprogrammi hind 1825.20€
Koolitusel osalemise link saadetakse e-mailile päev enne toimumist!
Peale online-koolituse toimumist saadetakse järelvaatamise link, mis on aktiivne 14 päeva.
Programm koosneb üheksast õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ehitusinseneri või ehituse projektijuhi teadmisi. 
Oodatud on ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
 
 
 
Kui soovite tasuda arve alusel, palun saatke e-mail info@eestikonverentsikeskus.ee 
Toimumiskoht
Ürituse korraldaja
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ
Keemia 4 / Endla 69 Tallinn 10616 Harjumaa
60 80 848
info@eestikonverentsikeskus.ee
reg.nr: 12005971
Üritus Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP) 11.10.2023 - 12.12.2023
Kuupäev / Kell K 11.10.2023 10:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1826.40
Samalt korraldajalt Samas toimumiskohas
Suletud hooldustöödeks. Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus
Suletud hooldustöödeks. Kuidas anda esmaabi sõja- ja kriisipiirkonnas? Kuidas anda esmaabi sõja- ja kriisipiirkonnas? Online-koolitus
Suletud hooldustöödeks. Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi? Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi? Online-koolitus
Suletud hooldustöödeks. LinkedIn müügikoolitus: Praktilised soovitused hästitoimiva konto loomiseks ning müügitöö tegemiseks LinkedIn müügikoolitus: Praktilised soovitused hästitoimiva konto loomiseks ning müügitöö tegemiseks Online-koolitus
Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti