logo
Ostukorv: 0
Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti
PILETIMÜÜGI TEENUSE OSUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad Üldtingimused tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Korraldaja vahel.
1.    Definitsioonid
1.1.    Eritingimused – Üldtingimuste täiendused, mis tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Korraldaja vahel. Eritingimused on Üldtingimuste suhtes ülimuslikud.
1.2.    Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.
1.3.    Leping – Üld- ja Eritingimused ning lisad.
1.4.    Lõpparuanne – Piletilevi poolt Korraldajale ürituse toimumise järgselt esitatav aruanne, milles on toodud andmed Piletite kogu eelmüügi kohta.
1.5.    Müügiaruanne – Piletilevi poolt Korraldajale eelmüügi perioodil esitatav aruanne, milles on toodud andmed Piletite eelmüügi perioodi müügi kohta.
1.6.    Pilet – vigastamata dokument originaal blanketil või elektrooniline pilet, mis tagab esitajale õiguse sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.
1.7.    Piletilevi – AS Piletilevi, registrikood 10568581, asukoht Telliskivi tn 60a, Tallinn 10412, mis osutab Korraldajale Ürituse Piletite müügi-, haldus- ja reklaamiteenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.
1.8.    Pool – Korraldaja ja Piletilevi eraldi; Pooled – Korraldaja ja Piletilevi koos ja ühiselt.
1.9.    Tellimusleht – Üritust puudutav oluline teave, mille Korraldaja esitab Piletilevile.
1.10.    Üldtingimused – käesolevad piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused.
1.11.    Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus-, avaliku elu, äri- või reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

2.    Lepingu objekt
2.1.    Korraldaja volitab Piletilevi müüma Ürituse Pileteid eelmüügi korras ja osutama teisi sellega seotud teenuseid Lepingus sätestatud tingimustel. Piletite eelmüük on mistahes viisil, kohas, vormis ja ajal enne Ürituse toimumist Ürituse Piletite müük.
2.2.    Eritingimustega täiendatakse Üldtingimusi ja määratakse kindlaks Üldtingimustes reguleerimata tingimused. Üld- ja Eritingimuste vastuolu korral tulevad kohaldamisele Eritingimused. Korraldaja poolt esitatavas allkirjastatud Tellimuslehes määratakse kindlaks Üritus ja Üritust puudutav oluline teave.

3.    Müügilepingute vahendamine
Piletilevi vahendab Korraldaja ja Pileti ostjate vahel müügilepingute sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema huvides. Piletilevi ei ole kohustatud ega saa sõlmitud müügilepinguid täita. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Piletite ostjatele Korraldaja, mis vastutab Piletite ostjate ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest.

4.    Poolte kohustused
4.1.    Korraldaja kohustub:
4.1.1.    esitama Piletilevile Piletite müüki andmiseks Tellimuslehe või andma Piletid müüki Piletilevi alam administreerimiskeskuse administraatoriõiguste kaudu;
4.1.2.    tagama Piletilevi firmamärgi (logo) reklaamimise ja/või nimetamise kõikidel Üritusega seotud trükistel, interneti-, tele- ja raadioreklaamidel, mis kajastavad Piletite müügiinfot. Juhul kui Korraldaja kajastab reklaamides Piletilevi müügivõrgu infot laiemalt, siis märkida ”Piletilevi müügikohtadest ja internetist www.piletilevi.ee.” Piletilevi firmagraafika on kättesaadav internetist aadressilt www.piletilevi.ee alamosast KORRALDAJALE > LOGOD - FIRMAGRAAFIKA;
4.1.3.    aktsepteerima Ürituse sissepääsus Piletilevi ja Piletilevi partnerite müügikanalite originaal piletiblankettidel Pileteid ning internetipoe kaudu ostetud elektroonilisi Pileteid;
4.1.4.    Ürituse mittetoimumisel või selle toimumisaja, koha või artisti muutumisel või Ürituse asendamisel muu Üritusega Piletid ostjatelt tagasi ostma.
4.2.    Piletilevi kohustub:
4.2.1.    korraldama Piletite eelmüüki;
4.2.2.    esitama Korraldajale Piletite Müügiaruande ja/või tegema kättesaadavaks Lõpparuande Piletilevi on-line keskkonnas;
4.2.3.    tegema Korraldajale kättesaadavaks informatsiooni Piletite müügi kohta Piletilevi on-line keskkonnas, edastades Korraldajatest on-line süsteemi kasutajatele mõistliku aja jooksul alates Piletite eelmüügi algusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis müügisüsteemi kasutaja paroolid;
4.2.4.    tagama reklaammaterjalide eksponeerimise vastavalt reklaami kokkulepetele. Reklaami tellimusleht on lisatud Eritingimustele. Juhul kui reklaammaterjalides on märgitud lisaks Piletilevile veel keegi teine piletivahendusega tegelev isik/firma, ei ole Piletilevi kohustatud reklaammaterjale eksponeerima.

5.    Vastutus
5.1.    Piletilevi ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse, reklaami, teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab Korraldaja.
5.2.    Juhul kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või asendatakse muu Üritusega, ei ole Piletilevi kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti. Korraldaja ning Piletilevi vastutuse kohta loe täpsemalt siit
5.3.    Korraldaja vastutab temale usaldatud riist- ja tarkvara eest ning korvab tekitatud kahju eseme turuväärtuse ulatuses.

6.    Vääramatu jõud
Pooled ei vastuta Lepingu rikkumise eest, kui kohase täitmise teevad võimatuks vääramatu jõu asjaolud. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Vääramatu jõu olukorras on Pooled siiski võimalusel kohustatud rakendama jõupingutusi Lepingu jätkuva täitmise tagamiseks ja takistavate asjaolude kõrvaldamiseks. Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud. Vääramatu jõud muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine oli mainitud tegurite tõttu takistatud.

7.    Lõppsätted
7.1.    Üldtingimusi on Piletilevil õigus muuta avaldades vastavasisulise info 14-päevase etteteatamisega Piletilevi koduleheküljel www.piletilevi.ee.
7.2.    Juhul, kui mõni Lepingu säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Lepingu sätete kehtivust.
7.3.    Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.